AYDINLATMA METNİ

 • Aktepe İnternet sitesi kullanıcıları, elektronik üyelik formunu doldurmak suretiyle ayrıca sitemiz aracılığıyla bizlere ilettiği kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla   ………….  Şirketi tarafından aydınlatılmaktadır.
 • İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi – Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verileriniz, Kişisel Veri Envanterinde ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda belirtilen şekillerde KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak KVKK 5. maddesine göre işlenmektedir.
 • Ad
 • Soyad
 • Cep Telefonu Numarası
 • E-posta Adresi
 • Adres
 • Trafik Bilgisi
 • T.C Kimlik Numarası
 • Banka /Kredi Kartı Bilgileri
 • Fatura Bilgileri
 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : www.aktepebilisim.com.tr İnternet sitemizde doldurmuş olduğunuz elektronik üyelik formu ile ayrıca sitemiz aracılığıyla bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz elde edildikten sonra kişisel verileri veri tabanına işleyen yazılım aracılığıyla kaydedilmektedir.
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları: ; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin, Satış sürecin, Satış Sonrası süreçlerin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi
 • Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
 • Sözleşmenin ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kanunlarda Öngörülmesi (5651 Sayılı Kanun, Vergi Usul Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuat)
 • Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.Veri Aktarımı Yapılabilecek GruplarGruplara İlişkin AçıklamaVeri Aktarımının AmacıYurtiçi / YurtdışıHukuki Sebep/sebeplerİş OrtağıVeri sorumlusunun  ticari faaliyetleri yürüttüğü,ticari ilişki içerisinde bulunduğu taraflardır.İş ortaklığına konu ticari faaliyetleri içeren sözleşme hükümlerinin
  ifası amacıyla ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıTedarikçiVeri sorumlusunun ticari faaliyetleri kapsamında hizmet alımına yönelik hizmet sözleşmesine ve/veya vekalet sözleşmesine dayanarak Veri sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan taraflardır.Veri sorumlusunun ticari faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli hizmetlerin alınmasına yönelik yapılan sözleşmelerin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır. Örneğin müşteri ilişkileri yönetim şirketi, mali müşavirler, avukatlar. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.HissedarlarVeri sorumlusunun Şirket’inde hisselere (paylara) sahip olan gerçek veya tüzel kişilerdir.Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketleri başlıklı bölümünde her şirket türüne özgü hükümler başta olmak üzere Ticaret Kanunundan , Borçlar kanununun Adi Şirket’e ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca doğan bilgi verme ve benzeri yükümlülüklerimiz kapsamında hissedarlarımıza veri aktarımı yapılacaktır. Yurtiçi ise;Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK,TBK ve ilgili mevzuat)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıYurtdışı ise;Açık RızaYetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıVeri sorumlusundan bilgi ve belge talep etmeye ilgili mevzuatlarıyla yetkilendirilmiş bulunan ve ayrıca Veri Sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için aktarım yapması gerekli  kamu kurum ve kuruluşlarıdır.Veri Sorumlusu, ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Yetkili kamu Kurum ve Kuruluşlarına veri aktarımı sağlayacaktır.   Kanunlarda açıkça öngörülmesi (Ceza Muhakemesi Kanunu ,İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, Vergi Usul Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıTopluluk şirketleriTürk Ticaret kanunda yer alan tanımına göre ‘’Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur.’’Türk Ticaret Kanununda yer alan  yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası amacıyla veri aktarımı yapılacaktır. Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK ve ilgili mevzuat hükümleri)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.İştirakler ve bağlı ortaklıklarİştirak,Veri sorumlusunun başka bir şirketin sermayesinde ortaklığı söz konusu olması durumunda, sermayelerinde payları oldukları şirketlere denir. Şirket ortak olduğu şirketin %50’den fazla oy hakkına sahip ise ortak olunan şirket ile arasındaki ilişki bir bağlı ortaklık oluşturmakta eğer çoğunluk şirkette değil ise basit anlamda iştirak ilişkisi söz konusu olmaktadır.İştirak ve bağlı ortaklık ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla veri aktarımı yapılacaktır. Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK ve ilgili mevzuat hükümleri)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıE-posta Sunucu Hizmeti sunan TarafVeri sorumlusunun E-posta sunucu hizmeti alımı kapsamında yapmış olduğu hizmet sözleşmesine dayanarak Veri sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan taraflardır.Veri sorumlusu ile sunucu hizmeti sunan taraf arasında yapılan  E-posta sunucu hizmeti alımı sözleşmesinin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kanunlarda öngörülmesiVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıBilgi İşlem Sunucu Hizmeti Sunan TarafVeri sorumlusunun Bilgi İşlem sunucu hizmeti alımı kapsamında yapmış olduğu hizmet sözleşmesine dayanarak Veri sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan taraflardır.Veri sorumlusu ile sunucu hizmeti sunan taraf arasında yapılan  E-posta sunucu hizmeti alımı sözleşmesinin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kanunlarda öngörülmesiVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Haklarınız – Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
 • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
 • Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.
 • Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi – Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusu Unvan: Aktepe İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Mersis no           :0420800940

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:aktepeicvedis@hes01.kep.tr

Fiziki Posta adresi :destek@aktepebilisim.com.tr

This will close in 10 seconds

Pin It on Pinterest